Print

Tiếng Việt (Vietnamese)

Chính Phủ Bang Queensland cung cấp dịch vụ thông dịch viên cho người gọi không sử dụng Tiếng Anh.

Gọi trong phạm vi nước Úc

Gọi tới 13 QGOV (13 74 68) và yêu cầu Translating and Interpreting Service (Dịch Vụ Biên và Phiên Dịch).

Gọi từ nước ngoài

Gọi tới +61 7 3328 4811 (giờ UTC +10) và yêu cầu Translating and Interpreting Service (Dịch Vụ Biên và Phiên Dịch).