Tiếng Việt (Vietnamese)

Chính phủ Queensland cung cấp dịch vụ thông dịch viên cho người gọi điện thoại không nói tiếng Anh.

Gọi trong nước Úc

Điện thoại 1800 512 451 và yêu cầu một thông dịch viên nói ngôn ngữ quý vị muốn.

Gọi từ nước ngoài

Điện thoại +61 7 3328 4811 (+10 giờ UTC) và yêu cầu một thông dịch viên nói ngôn ngữ quý vị muốn.

National interpreter symbol