ကညီကျိာ် (Karen)

Queensland ပဒိၣ်ဟ့ၣ်လီၤ ပှၤတဲကျိးထံတၢ်မၤစၢၤတဖၣ် လၢပှၤကိးလီတဲစိလၢတတဲအဲကလံးကျိာ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ.

ကိးလၢအီးစထြ့လယါအပူၤ

ကိးဖဲ 1800 512 451 ဒီးဃ့ထီၣ်ပှၤတဲကျိးထံတၢ်ဖိ ဒီးကျိာ်လၢနဘၣ်သးအီၤအပူၤန့ၣ်တက့ၢ်.

ကိးလၢထံဂုၤကီၢ်ဂၤ

ကိးဖဲ +61 7 3328 4811 (+10 နၣ်ရံၣ် UTC) ဒီးဃ့ထီၣ်ပှၤတဲကျိးထံတၢ်ဖိဒီး ကျိာ်လၢနဘၣ်သးအီၤအပူၤန့ၣ်တက့ၢ်.

National interpreter symbol