Print

Soomaaliga (Somali)

Dowladda Queensland waxay siisaa adeegyada turjumaanka soo-wacayaasha aan-Ingiriisiga ku-hadlin.

Ka-soo-wacaya Australia gudaheeda

Taleefanka 13 QGOV (13 74 68) waxaadna codsataa Translating and Interpreting Service (Adeegga Fasiraadda iyo Turjumidda).

Ka-soo-wacaya dibadda

Taleefanka +61 7 3328 4811 (+10 saacadood UTC) waxaadna codsataa Translating and Interpreting Service (Adeegga Fasiraadda iyo Turjumidda).