Skip links and keyboard navigation

Soomaaliga (Somali)

Dowladda Queensland waxay siisaa adeegyada turjumaanka soo-wacayaasha aan-Ingiriisiga ku-hadlin.

Ka-soo-wacaya Australia gudaheeda

Taleefanka 13 QGOV (13 74 68) waxaadna codsataa Translating and Interpreting Service (Adeegga Fasiraadda iyo Turjumidda).

Ka-soo-wacaya dibadda

Taleefanka +617 3405 0985 (+10 saacadood UTC) waxaadna codsataa Translating and Interpreting Service (Adeegga Fasiraadda iyo Turjumidda).

Licence
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Last updated
19 January 2017
 1. Is your feedback about:
 2. (If you chose ‘website’ above)

  Page feedback

  1. How satisfied are you with your experience today? *
 3. (If you chose ‘service’ above)

  Feedback on government services, departments and staff

  Please use our complaints and compliments form.