Faa-Samoa (Samoan)

Ua ofo mai e le Malo o Kuiniselani tautua faamatalaupu mo latou e telefoni mai e lē tautatala i le gagana Igilisi.

O loo telefoni mai i totonu o Ausetalia

Telefoni le 1800 512 451 ma fesili atu mo se faamatalaupu i lau gagana e te mana'o iai.

O loo telefoni mai atunuu ese

Telefoni le +61 7 3328 4811 (+10 itula UTC) ma fesili atu mo se faamatalaupu i lau gagana e te mana'o iai.

National interpreter symbol