Thuɔŋjäŋ (Dinka)

Akuma de Queensland ee kɔc gäm kuɔɔny bennë kɔc ya geer thook tënnë kɔc ye wuɔɔk yuɔ̈p, cie jam në thoŋ ë liŋëlith.

Cɔ̈t bennë raan ya cööt në Authërelia ëtënnë

Yuɔ̈pë namba kënnë yic, 1800 512 451 ku thiɛ̈c keek bïkkë yïn yiɛ̈n agamlöŋ bï yïn ya geer thok në thoŋduɔ̈ɔ̈n kɔɔr yic.

Cɔ̈t bennë raan ya cööt aɣeer

Yuɔ̈pë namba kënnë yic, +61 7 3022 6100 (Në thaa de +10 UTC) ku thiɛ̈c keek bïkkë yïn yiɛ̈n agamlöŋ bï yïn ya geer thok në thoŋduɔ̈ɔ̈n kɔɔr yic.

National intepreter symbol