Print

Thuɔŋjäŋ (Dinka)

Akuma de Queensland e kɔc yiɛ̈n wɛɛr de thookic enɔŋ kɔc kuc thoŋ de deŋlith.

Yuɔ̈pë në Australia yic

Yuɔ̈pë 13 QGOV (13 74 68) ku thiɛ̈c wɛ̈ɛ̈r de thokic Translating and Interpreting Service.

Cɔ̈të nɔŋ biyic de ye paanë

Yuɔ̈pë telepun +61 7 3328 4811 (+10 hours UTC) ku thiɛ̈cë wɛ̈ɛ̈r de thokic Translating and Interpreting Service.