Print

دری (Dari)

دری (Dari)

دولت کوینرلند خدمات ترجمانی را برای اشخاصیکه انگلیسی صحبت نمی کنند، ارائه می کند.

برای زنگ زدن از داخل آسترالیا

به شماره  13 QGOV (13 74 68) زنگ بزنید و سپس Translating and Interpreting Service را بخواهید.

برای زنگ زدن از خارج آسترالیا

به شماره +61 7 3328 4811 (10+ ساعت تفاوت وقت استندرد بین المللی) زنگ بزنید و سپس Translating and Interpreting Serviceرا بخواهید.