دری (ِDari)

دری (Dari)

حکومت کوینزلند برای تماس گیرندگان غیر انگلیسی زبان خدمات ترجمانی ارائه می دهد.

تماس از داخل استرالیا

با شماره تلفون 451 512 1800 تماس بگیرید و به زبان مورد نظر خود ترجمان بخواهید.

تماس از خارج از استرالیا

با شماره تلفون 4811 3328 61+ (+ 10 ساعت UTC ) تماس بگیرید و به زبان مورد نظر خود ترجمان بخواهید.

National interpreter symbol