Print

རྫོང་ཁ། (Dzonghka)

ཀུའིུན་སི་ལེནདྲི་གཞུང་གིས་ ཨིངྒ་ལིཤ་གྱི་ཁ་སླབ་མ་ཤེས་མི་ཚུའི་ དོན་ལུ་ བརྒྱུད་འཕྲིན་ཐོག་ལས་ དོར་ཁ་སྒྱུར་ནི་དང་ སྐད་སྒྱུར་ རྐྱབ་ནིའི་ལཱ་གཡོག་ཚུ་ སྤྲོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཨཱས་ཀྲེ་ལི་ཡ་ ནང་འཁོད་ལས་འབད་བ་ཅིན།

བརྒྱུད་ཕྲིན་ཨང་། +༡༣ཀིའུ་ཇི་ཨོ་ཝི་༼༡༣༧༤༦༨༽ཐོག་ལས་ Translating and Interpreting Service (དོར་ཁ་སྒྱུར་མི་དང་ སྐད་སྒྱུར་རྐྱབ་མི་) དགོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་བསླབ་དགོ།

རྒྱ་མཚོ་ཕ་ཁའི་ལོག་ལས་འབོ་དོ་ཨིན་པ་ཅིན།

༼+ཚོུད་༡༠གྱི་ཁྱད་པར་རྩིས་ཞིམ་ལས་༽ བརྒྱུད་ཕྲིན་ཨང་ +༦༡༧ ༣༤༠༥ ༠༩༨༥ ཐོག་ལས་ Translating and Interpreting Service (དོར་ཁ་སྒྱུར་མི་དང་སྐད་སྒྱུར་རྐྱབ་མི་) དགོ་པའི་ལོ་རྒྱུས་བསླབ་དགོ།