Skip links and keyboard navigation

lea faka-Tonga (Tongan)

’Oku ‘atu ‘e he Pule’anga Kuinisilani ‘a e ngāue fakatonulea kiate kinautolu ‘oku tā mai ‘oku ‘ikai lea faka-Pilitania.

Telefoni mei ‘Aositelelia ni

Telefoni ki he 13 QGOV (13 74 68) pea ke ‘eke ‘a e Translating and Interpreting Service (Ngāue Liliu mo Fakatonulea).

Telefoni mei tu’apule’anga

Telefoni +617 3405 0985 (+10 houa UTC) pea ke ‘eke ‘a e Translating and Interpreting Service (Ngāue Liliu mo Fakatonulea).

Licence
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Last updated
19 January 2017
 1. Is your feedback about:
 2. (If you chose ‘website’ above)

  Page feedback

  1. How satisfied are you with your experience today? *
 3. (If you chose ‘service’ above)

  Feedback on government services, departments and staff

  Please use our complaints and compliments form.