Blue card resources in your language

Blue Card Services administers the blue card system—Queensland’s Working with Children Check. The blue card system regulates activities essential to children’s lives including childcare, education, sport, cultural activities and health services. We check and monitor people who work in these industries and help organisations to create safe environments for children.

We have created the resources on this page for people in our community whose first language is not English. These translated resources will help guide you through the blue card system.

Need help? We speak your language.

Duration 00:00:56 |

Do you want to work or volunteer with kids in Queensland?

You may need a blue card.

Applying for a card is easy—you can apply online.

First register for an online account and then apply for your blue card.

Need help? We speak your language. Call Language Loop on 1800 512 451 and ask to speak with Blue Card Services.

Watch our other videos about registering for your online account and applying for a card.

Please click on your language below to show the resources in that language. Content under the headings is hidden unless expanded.

Blue Card Services administers the blue card system—Queensland’s Working with Children Check. The blue card system regulates activities essential to children’s lives including childcare, education, sport, cultural activities and health services. We check and monitor people who work in these industries and help organisations to create safe environments for children.

Find below blue card resources in your language.

Videos

Publications

تدير خدمات البطاقة الزرقاء نظام البطاقة الزرقاء — أي فحص الخلفية للعمل مع الأطفال في ولاية كوينزلاند. يطبّق نظام البطاقة الزرقاء على الأنشطة الأساسية في حياة الأطفال بما في ذلك رعاية الأطفال والتعليم والرياضة والأنشطة الثقافية والخدمات الصحية. نقوم بالتحقق من خلفية الأشخاص الذين يعملون في هذه القطاعات ونراقبهم ونساعد المؤسسات على خلق بيئات آمنة للأطفال.

فيما يلي بعض الموارد بلغتك للمساعدة في إرشادك للتعرّف على نظام البطاقة الزرقاء.

مقاطع فيديو (Videos)

المنشورات (Publications)

蓝卡服务(Blue Card Services) 管理蓝卡系统——昆士兰州的儿童相关工作审核。蓝卡系统管理儿童基本生活活动,包括儿童保育、教育、体育、文化活动和健康服务。我们核查和监控这些行业的从业人员,并帮助机构为儿童创造安全的环境。

以您的语言查阅下列资源,以帮助指导您使用蓝卡系统。

视频 (Videos)

出版物 (Publications)

ब्लू कार्ड सर्विसेज ब्लू कार्ड सिस्टम का प्रबंधन करती है, जो कि क्वींसलैंड की वर्किंग विद चिल्ड्रेन चेक है। ब्लू कार्ड सिस्टम बच्चों के जीवन के लिए आवश्यक गतिविधियों को नियंत्रित करता है जिसमें चाइल्डकैअर, शिक्षा, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियां और स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं। हम इन उद्योगों में काम करने वाले लोगों की जांच और निगरानी करते हैं और बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने में संगठनों की मदद करते हैं।

ब्लू कार्ड सिस्टम के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करने में सहायता के लिए अपनी भाषा में नीचे दिए गए संसाधनों का पता लगाएं।

वीडियो (Videos)

प्रकाशन (Publications)

블루 카드 서비스(blue Card Services)에서는 블루 카드 시스템, 즉 퀸스랜드의 아동 관련직 자격 검사를 시행하고 있습니다. 블루 카드 시스템은 보육, 교육, 스포츠, 문화 활동 및 보건 서비스와 같은 아동 생활에 필수적인 활동을 규제하고 있습니다. 저희는 이러한 산업에 종사하는 사람들을 검사하고 모니터함으로써 아동 관련 기관이 아동을 위한 안전한 환경을 조성할 수 있도록 돕습니다.

블루 카드 시스템에 대한 전반적인 정보를 살펴보시기 위해서는 여러분의 모국어로 된 자료를 아래에서 확인해 보십시오.

비디오 (Videos)

발행물 (Publications)

Dịch vụ Thẻ Xanh điều hành hệ thống thẻ xanh—Kiểm tra Làm việc với Thiếu nhi ở Queensland. Hệ thống thẻ xanh kiểm soát các sinh hoạt thiết yếu cho đời sống của thiếu nhi gồm việc chăm sóc trẻ em, giáo dục, thể thao, sinh hoạt văn hóa và các dịch vụ y tế. Chúng tôi kiểm tra và theo dõi người làm việc trong các kỹ nghệ này và giúp các tổ chức tạo dựng môi trường an toàn cho thiếu nhi.

Hãy tìm các nguồn tài liệu dưới đây bằng ngôn ngữ của quý vị để giúp hướng dẫn quý vị trong hệ thống thẻ xanh.

Các đoạn vi-đê-ô (Videos)

Các xuất bản phẩm (Publications)